quy tắc nhập cư ở canada

Canada tập trung vào các chương trình định cư giúp chống lão hóa dân số

canada-di-dan

Về số lượng nhập cư, chính phủ Trudeau đã tìm cách thu nhận giữa 280,000 và 305,000 thường trú nhân mới vào năm 2016, mức