bản lĩnh thân nhân là gì

Bảo lãnh thân nhân (từ Việt Nam) trong các mối quan hệ

NEW YORK, NY - FEBRUARY 14:  Pakistani immigrants and married couple Mehar Usman and Usman Rasheed prepare to become U.S. citizens at a special Valentine's Day naturalization ceremony on February 14, 2014 in the Brooklyn borough of New York City. A total of 212 people, including 5 married couples, took the oath of citizenship at the Theodore Roosevelt Federal Courthouse in downtown Brooklyn.  (Photo by John Moore/Getty Images)

Nếu bạn chưa nhận được thẻ xanh, bạn có thể photo copy trang lý lịch của tấm hộ chiếu và Chính phủ Hoa Kỳ cho